+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Да би се ученици што успешније вратили у неопходну дневну рутину, односно редовним школским активностима, неопходно је да то буде постепено, нарочито у првим двема недељама месеца септембра 2023. године. Томе ће допринети тематско планирање – тематски дани, посебно прва тематска недеља (од 04. до 08. септембра 2023. године), која ће подразумевати интерактивне методе рада, остваривање наставе кроз различите приступе (интегративна, амбијентална, пројектна настава и друго), међупредметно повезивање без ограничења трајања часа појединих предмета, а све уз уважавање индивидуалних карактеристика и могућности сваког ученика. Пожељно је да школе у току наставне године планирају тематске активности једном или више пута месечно и наставе са реализацијом тематских дана. Један од циљева оваквог приступа би свакако био и сагледавање потреба ученика и заједничко планирање активности које су у функцији брже адаптације ученика и уласку у редовне школске активности.  Школе имају аутономију да, уз подршку свих релевантних актера школског живота одреде тему тематских дана, вођене вредностима међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости.

Продукти рада у области тематског планирања на нивоу школе биће накнадно ажурирани.

Извештај тематског планирања:

Стручно веће разредне наставе

Природно-математичка група предмета

Друштвено-језичка група предмета

Вештине