+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Директор школе

 

Директор школе организује рад и пословање и одговара за законитост рада школе. Директор заступа и представља школу.

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности и за свој рад одговара Школском одбору.

Осим послова утврђених законом и статутом, директор школе:

 

 1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе,
 2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада,
 3. стара се о остваривању Развојног плана школе,
 4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом,
 5. сарађује са јединицама локалне самоуправе, организацијама и удружењима,
 6. организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника,
 7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручних сарадника,
 8. предузима мере у случајевима повреде забрана прописаних чланом 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања,
 9. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа,
 10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете,
 11. сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања,
 12. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа установе,
 13. стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и школског одбора о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа,
 14. сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика,
 15. редовно подноси извештај о свом раду школском одбору (најмање два пута годишње),
 16. доноси општи акт о организацији и систематизацији послова
 17. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са законом.

 

Директор школе:

Гордана Бојанић, проф. разредне наставе

Телефон: 025/ 5827-901

e-mail: osbrankoradicevicsta@mts.rs