+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Школски одбор

 

Школски одбор је орган управљања у школи који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.

Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор:

 

 1. доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова,
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању,
 3. утврђује предлог финансијског плана за припреме буџета,
 4. доноси финансијски план школе, у складу са законом,
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи,
 6. расписује конкурс и бира директора,
 7. разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада,
 8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању,
 9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора,
 10. обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.
 11. Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

 

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника Ученичког парламента без права одлучивања.