+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Савет родитеља

 

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља.

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Свако одељење бира по једног представника у Савет родитеља школе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја родитеља у одељењу.

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници.

Савет родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор,
 2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе,
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,
 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника,
 5. разматра предлог програма образовања и васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању,
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе,
 7. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља,
 8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика и учествују у поступку прописивања мера за заштиту и безбедност ученика,
 9. учествује у поступку прописивања правила понашања у школи,
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању,
 11. разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у школи,
 12. брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика,
 13. обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља.

 

Чланови савета родитеља у школској 2020/2021. години су:

1.Александра Цирар

2.Наташа Катић

3.Страхиња Томић

4.Владо Лазић

5.Исидора Пејић

6.Ивана Ковачев

7.Љиљана Лекић

8.Александра Цирар

9.Вања Ковчин

10.Гордана Граховац

11.Биљана Инђић

12.Светлана Нагулов

13.Радмила Стајшић

14.Весна Најдановић